Ի՞սկ ինչ է վերլուծությունը և ինչպե՞ս պետք է այն իրականացնել: Այստեղ առաջարկում եմ օգտագործել այսպես կոչված SWOT վերլուծություն, ռազմավարական պլանավորման մեթոդ, որը սովորաբար վերաբերում է կազմակերպությունների հնարավորությունների գնահատմանը,բայց կարծում եմ նույն հաջողությամբ կիրառելի է նաև ուսումնադաստիրակչական գործընթացում : SWOT վերլուծությամբ առանձնացվում են գործոնների չորս հիմնական կատեգորիա.
• S= Strengths, մեր կողմից ընտրված աշժխատանքի ձևի, մեթոդի ուժեղ կողմերը, դրական արդյունքների արձանագրում
• W= Weaknesses, թույլ կողմերը կամ թերությունները։ Արգելակող կամ խանգարող բնութագրիչներ, որոնք թույլ չեն տալիս հասնել ցանկալի արդյունքի
• O = Opportunities, հնարավորությունները։ Արտաքին միջավայրի գործոններ, որոնք կարող են ապագայում բարենպաստ ազդել մեր կողմից սահմանված նպատակների իրագործման վրա:
• T = Threats, սպառնալիքները։ Արտաքին միջավայրի գործոններ, որոնք կարող են ապագայում թուլացնել մեր կողմից ընտրված աշխատանքի ձևի արդյունավետությունը: