Ժամանակակից ազգերը, այդ թվում նաև հայերը բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով, որոնցից կարևորագույններն են ազգային լեզուն, ազգային եկեղեցին, ընդհանուր հոգեկերտվածքը: