Աշակերտների ինքնուրույն մտածողության ,հարուստ հոգևոր աշխարհի,ազգային հոգեբանության ձևավորման գործում մեծ է գրականության դերը: