Պարզ նախադասությունները լինում են միակազմ կամ երկկազմ: Միակազմ են այն նախադասությունները,...