Հայտարարություն

Collapse
No announcement yet.

Արամ Մանուկյանը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադիր

Collapse
X
 •  
 • Զտիչ
 • Ժամանակ
 • Դիտել
Clear All
նոր գրառումներ

 • #46
  Ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է ներշնչ­ման աղբյուր չու­նե­նալ հա­զիվ ե­րի­տա­սարդ տա­րի­քը թևա­կո­խած ­Սեր­գեյ ­Հով­հան­նի­սյա­նի լու­սա­վոր օ­րի­նա­կը, որ կրա­կի մկրտու­թյունը դեռ նոր ստա­ցած իբ­րև Ա­րամ՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին պայ­քա­րու­նա­կու­թյան պաշ­տա­մուն­քով, օ­րագ­րա­յին իր գրա­ռում­նե­րի մեջ, պի­տի պատ­գա­մեր-
  «Ես չէի կա­րո­ղա­նում հաս­կա­նալ այն մեծ գաղտ­նի­քը, այն մեծ ու­ժը, որ սո­վո­րա­կան մարդ­կանց, շատ ան­գամ կրթու­թիւն չու­նե­ցող­նե­րին, գիւ­ղա­ցի­նե­րին, ստի­պում էր տա­րի­ներ շա­րու­նակ անտր­տունջ հան­դուր­ժել այս տա­ռա­պանք­նե­րին։ Մ­տա­ւո­րա­կան­նե­րի հա­մար ա­սում էին ի­տէալն ու գա­ղա­փա­րա­կա­նու­թիւնն է, իսկ միւս­նե­րին մնում էր ըն­դու­նել հայ­րե­նա­սի­րու­թիւ­նը, որն ու­նէր եւ գաղտ­նի, ա­նըմբռ­նե­լի ուժ՝ այդ­քա՜ն զո­հա­բե­րու­թիւն­ներ վերց­նող»։
  Այդ մեծ գաղտ­նիքն ու ան­սա­կարկ ­հայ­րե­նա­սի­րու­թեան հրա­շա­զոր ու­ժը մարմ­նա­վորվեց եւ վա­րա­կիչ դար­ձաւ Ա­րա­մի ան­ձով, գոր­ծով եւ շն­չով։
  Ա­րամ ­Մա­նու­կյանը հի­սուն տա­րե­կա­ն հե­ռա­ցավ մեր աշ­խար­հից, բայց իր ա­նվանը կա­պեց այն­պի­սի՛ մե­ծա­գոր­ծու­թյուն, որ ի­րա­վմամբ հան­դի­սա­նում է ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րի հայ ժո­ղո­վր­դի ճա­կա­տը պայ­ծա­ռաց­նող լու­սա­վոր աստ­ղե­րի ա­մենից ճա­ռա­գայ­թող ար­ժա­նա­վոր­նե­րից մեկը։

  Comment

  Ներեցեք, դուք իրավասու չեք դիտել այս էջը:
  Working...
  X

  Debug Information