PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍ. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎmanush
07.02.2014, 12:00
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ /ՆԱԽԱԳԻԾ/

Նախագիծը տեղադրված է ԿԳՆ կայքում՝ http://edu.am/DownloadFile/6566arm-NERQIN_GNAHATUM.zip

Քննարկման ժամկետը՝ 07.02.2014-22.02.2014