PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Մաթեմատիկա 1. Դիֆֆերենցիալ հավասարումների լուծում համակարգչի օգնությամբ
 2. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին (5-6-րդ դաս.)
 3. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին (7 - 8-րդ դաս.)
 4. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին /9-րդ դասարան/
 5. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին /10-12-րդ դասարաններ/
 6. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին (7 - դաս. երկրաչափություն)
 7. Տեքստային խնդիրների լուծումը պատկերային մեկնաբանմամբ
 8. Մեթոդական հոդվածներ և խնդիրներ ուսուցիչների և աշակերտների համար
 9. Մաթեմատիկական թելադրության և հայտորոշիչ թեստերի դերն ու նշանակությունը
 10. Խաղը որպես ակտիվ ուսուցման կազմակերպման ձև
 11. Մաթեմատիկական արտադասարանական աշխատանքներ
 12. Մաթեմատիկան և ...
 13. Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքներ մաթեմատիկայից
 14. Մաթեմատիկայի և մյուս առարկաների միջև միջառարկայական կապերի ստեղծումը
 15. «Իրական խնդիրների լուծում» Մաթեմատիկան և իրական կյանքը
 16. Հավասարումնրի, համակարգերի լուծում
 17. «Գնդի ծավալը» թեմայի ուսուցման իմ փորձից
 18. Շատ պարամետրերով հավասարարումներ ,անհավասարումներ, համակարգեր
 19. Միջառարկայական և ներառարկայական կապերի իրականացումը.
 20. Խնդիրների դերը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում.
 21. Խմբային աշխատանք մաթեմատիկայից 5-6 դասարաններում
 22. «Մաթեմատիկա» առարկայի դասավանդումը 5-րդ դասարանում
 23. Պատմական ակնարկները մաթեմատիկայի ուսուցման դասընթացում
 24. «Թվաբանական գործողություններ» թեմայի ընդհանրացում
 25. Հավանականությունների տեսության տարրերի ուսուցումը դպրոցում
 26. «Բաժանում» թեմայի ամրապնդում՝ խմբային աշխատանքով (5-րդ դասարանում)
 27. Բերման բանաձևեր
 28. Տեքստային խնդիրների լուծումը տարբեր տարիքային խմբերում
 29. Մաթեմատիկայի դասաժամերին վալիոլիոգիական կրթության ներդրման կարևորությունը
 30. Մաթեմատիկայի կապը բնագիտական առարկաների հետ՝ ՏՀՏ-ի կիրառմամբ
 31. ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
 32. Նոր նյութի հաղորդման առավել արդյունավետ մեթոդներ և ձևեր
 33. Տարածաչափության մի թեորեմի ձևակերպման մասին
 34. Տարաբնույթ խնդիրների լուծման եղանակներ
 35. Ստեղծագործական մտածողության զարգացումը մաթեմատիկայի դասերին
 36. Մաթեմատիկայի և ՏՀՏ-ի առաջնային դերը գիտելիքահեն դպրոցում
 37. Տնտեսագիտական բովանդակությամբ խնդիրները մաթեմատիկայի ուսուցման պրոցեսում
 38. Հայրենասիրական դաստիարակությունը մաթեմատիկայի ուսուցման ընթացքում
 39. Ինտելեկտի կատարելագործման սկզբունքները մաթեմատիկական մեթոդի մշակման ընթացքում
 40. Պարամետր պարունակող որոշ առաջադրանքների լուծման եղանակներ
 41. ՊԱՐԱՄԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ
 42. Ֆունկցիա թեմայի դասավանդումը դպրոցում
 43. Եռանկյունաչափության դերը կյանքում
 44. Դպրոցականների մաթեմատիկական հետաքրքրությունների զարգացման հիմնախնդիրը
 45. Մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա ն որպես ուսումնական ա ռ ա ր կ ա
 46. Ճանապարհորդություն մաթեմատիկայի աշխարհում
 47. Միջոցառում՝ մաթեմատիկոսների և ֆիզիկոսների կերպարների մարմնավորմամբ
 48. Մաթեմատիկա առարկայի միջառարկայական կապերը
 49. Երկրաչափությունը 7-12-րդ դասարաններում
 50. ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԵՐԻՆ
 51. Զարմանահրաշ թվերի աշխարհում Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ
 52. Երկրաչափություն 9։ Եռանկյունների նմանություն
 53. Կոն: Կոնի մակերևույթի հավասարում:
 54. Պարամետրով խնդիրների լուծումը գրաֆիկների օգնությամբ
 55. Կոտորակ
 56. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՆՋԱՆ
 57. Թեմատիկ, գործնական և կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքները 5-9 դասարաններում
 58. Տրամաբանությունը մաթեմատիկայում
 59. Գեղագիտական դատիարակությունը մաթեմատիկայում
 60. Թեմատիկ պլանավորում
 61. 7 - րդ դասարան Հանրահաշիվ և երկրաչափություն
 62. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
 63. Դիդակտիկ խաղերը մաթեմատիկայի դասերին
 64. Օգնություն տարրական դասարաններում դասավանդող ուսուցիչներին/մաթեմատիկա 1-4 դասարաններ
 65. ՏՀՏ-ների կիրառումը ուսուցման գործընթացում
 66. Ինքնուրույն ուսումնառություն
 67. Տրամաբանական սխալները մաթեմատիկայում
 68. Ֆունկցիա, հավասարումներ և անհավասարումներ թեմաներում պարամետրի հետ կապված որոշ հարցեր
 69. ՏՀՏ-ները մաթեմատիկայի դասավանդման ժամանակ