PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Հայոց լեզու և գրականություն 1. Մեր լեզուն, մեր խոսքը
 2. Հայոց լեզու
 3. Դասը վարում է «Գրականություն» առարկայի ուսուցիչը
 4. Սովորենք նոր մեթոդներով
 5. Հայոց լեզվի և գրականության առարկայական չափորոշչի կիրառումը ավագ դպրոցում
 6. Ուսուցման արդյունավետ մեթոդ
 7. «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկան հանրակրթական դպրոցում
 8. «Բայի սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը» թեմայի ամփոփման իմ փորձը
 9. ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻՆ
 10. Լեզու և մտածողություն
 11. «Թվական անուն» թեմայի ուսուցումը յոթերորդ դասարանում
 12. Քերականության ուսուցումը գեղարվեստական երկերի միջոցով
 13. Մայրենիի և հայոց լեզվի դասաժամերին օգտագործվող արդյունավետ մեթոդներ
 14. Ինչպե՞ս հետաքրքիր դարձնել գրականության դասաժամերը
 15. Հայոց լեզուն` հայրենագիտության հիմքում
 16. Թեմատիկ և կիսամյակային աշխատանքներ հայոց լեզվից և գրականությունից ( 5-12 դաս․)
 17. Հայ դասական գրականության վեպերը` կյանքի դպրոց դեռահասների համար
 18. Բառերի տեսակները ըստ կազմության
 19. Բառային աշխատանքը բառապաշարի հարստացման գործընթացում
 20. Պարզ նախադասության ուսուցումը
 21. Հովհաննես Շիրազ ՙՙԷքսպրոմտՙՙ
 22. Աշակերտին գրողի և նրա ստեղծած աշխարհը տանելու ուղիները
 23. Ուսուցման ակտիվ մեթոդներ
 24. Ստուգաբանություն
 25. Եղիշեի «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին» երկի ուսուցումը
 26. Ինչպե՞ս բարձրացնել աշակերտների հետաքրքրությունը ընթերցանության նկատմամբ
 27. Օրվա դասի պլան "Հայոց պատմություն" առարկայից, 7-րդ դասարան
 28. Ակադեմիական /դասախոսության/ մեթոդը «Գրականություն» առարկայի ուսուցման ընթացքում
 29. Ընթերցանությունը՝ ակտիվ գործընթաց
 30. Բառապաշարի հարստացման ուղիները
 31. Միջնադարյան վերջին աշուղ Սայաթ-Նովան հայ գրականության դասընթացում
 32. Հովհաննես Թումանյանի քառյակների ուսուցումը
 33. Առակը` մայրենիի դասագրքերի կարևոր բաղադրիչ
 34. Աշակերտների ճանաչողական, տրամաբանական կարողությունների և հմտությունների զարգացումը մա
 35. Դարձվածքներ
 36. Խոսքի մասերի ուսուցումը ժամանակակից հայոց լեզվում
 37. Պլանավորում ենք դաս
 38. Արտադասարանական ընթերցանության կազմակերպումը 5-րդ և 6-րդ դասարաններում
 39. Սովորողների ստեղծագործական կարողությունները զարգացնող հնարներ
 40. Մ.Գալլշոյան «Կռունկ» թեմայի ուսուցում
 41. «Սասնա ծռեր» էպոսը
 42. Մեծերը Թումանյանի մասին
 43. Միշտ արդիական Տերյանը
 44. ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ << ԱԲՈՒ-ԼԱԼԱ ՄԱՀԱՐԻ >> ՊՈԵՄԸ
 45. Դանիել Վարուժանի <<Ցորյանի ծովեր>> բանաստեղծությունը
 46. ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԴԱՍԻ ՊԼԱՆՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ
 47. Բաղադրյալ ստորոգյալ
 48. Հովհաննես Թումանյանի «Անուշ» պոեմի նյութն ու գաղափարը
 49. Մեծերը Ե. Չարենցի գնահատմամբ
 50. Հայոց լեզվի և գրականության դասաժամերին մեթոդական հնարների օգտագործումը
 51. Աշակերտի տնային աշխատանքը
 52. Հովհ. Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմի գաղափարական բովանդակությունը
 53. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԽԱՂԵՐԻ ՄԵՋ
 54. Մուտքի և ամփոփիչ դասերի ճիշտ կազմակերպումը՝ հաջողության հասնելու գրավական
 55. Ժողովրդական ավանդությունների թումանյանական մշակումները
 56. Վասակ Սյունու դատավարությունը
 57. Սրբոց Թարգմանչաց տոն
 58. Վահրամ Փափազյան
 59. <<Բառակազմություն: Ածանցումը՝ որպես բառակազմության եղանակ>> հայերենում և անգլերենում
 60. Գևորգ Էմին
 61. Խաչատուր Աբովյան
 62. Խաչատուր Աբովյանի գրական ժառանգությունը
 63. Հովհաննես Թումանյան
 64. Հնչյունափոխության ուսուցումը 5-6-րդ դասարաններում:
 65. Համագործակցությունը գրականության դասաժամին
 66. Աշունը հայ բանաստեղծների ստեղծագործություններում
 67. Գրիգոր Զոհրապի կյանքն ու գործը
 68. ԳՈՎՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ
 69. ՍԵՐԸ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
 70. Պետրոս Դուրյան
 71. ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
 72. Թեմատիկ միավորի ստեղծում
 73. ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
 74. ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ
 75. ՖՐԻԿ
 76. ՄԵԾ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ՝ ԲԱԿՈՒՆՑԸ ԵՎ ՉԱՐԵՆՑԸ
 77. ՆԱՀԱՊԵՏ ՔՈՒՉԱԿ
 78. ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
 79. Գրական տեսության արդի խնդիրները
 80. ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ և ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
 81. Հովհաննես Շիրազը և Գյումրին
 82. Սայաթ-Նովա <<Անմահության գաղտնիքը>>-Միջոցառում
 83. Չարենցը և գիրքը
 84. Բառերի խորհրդավոր աշխարհը
 85. Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան Ողբերգության» բնութագիրը և վերլուծությունը
 86. Մարդը և բնությունը Համո Սահյանի պոեզիայում
 87. ՝ «ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ԹԱԽԾԻ ԵՎ ՏԱՌԱՊԱՆՔԻ ԵՐԳԵՐԸ »
 88. Հայրենիքի կերպարը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում
 89. Իմ դասերը շաղախված են մայր հողի սիրով
 90. Սփյուռքահայ գրականություն
 91. Գեղագիտական դաստիարակությունը գրականության ժամերին
 92. Միքայել Նալբանդյանի ,, Ազատություն,, բանաստեղծության ուսուցումը
 93. Պատմավեպերի ուսուցման առանձնահատկությունները
 94. Դանիել Վարուժանի կյանքի արտացոլումը նամակներում
 95. Նշանավոր հայ մանկավարժների արդի հայացքները Րաֆֆու մանկավարժական հայացքները
 96. ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆ
 97. Հովհաննես Թումանյանի քառյակները
 98. Հավերժի ճամփորդը
 99. Յոթ թվի խորհրդանշական իմաստը Վ. Տերյանի << Ինչպե՞ս չըսիրեմ...>> բանաստեղծության մեջ
 100. Բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասությունների կառուցվածքային-գործառական առանձնահատկություններ
 101. Շարահյուսության ուսուցումը դպրոցում
 102. Գրականության դասից հետո
 103. Հանճարս, այսօրը քոնն է
 104. «ՏԱՂ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ» ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ...
 105. Պետրոս Դուրյանի կյանքի եվ ստեղծագործության ուսուցանումը այլընտրանքային տարբերակով:
 106. Ուսումնական և արտածրագրային (ազգագրական) նյութերի ուսուցման զուգադրումը և մատուցումը
 107. Նախադասություններ։
 108. Սիրո դրսևորման ձևերը Հովհաննես Շիրազի պոեզիայում