PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Մասնագետի անկյուն



Էջեր : [1] 2

 1. Հարցեր մասնագետին. «Ուսուցչի՝ դասին պատրաստվելու խնդիրները»
 2. Մեր լեզուն, մեր խոսքը
 3. Դիֆֆերենցիալ հավասարումների լուծում համակարգչի օգնությամբ
 4. Գործնական աշխատանքներ ինֆորմատիկայի դասերին
 5. ՈՒսուցման մեջ օրինակներն ավելի կարևոր են, քան կանոնները
 6. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին (5-6-րդ դաս.)
 7. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին (7 - 8-րդ դաս.)
 8. Ինֆորմատիկայի դասաժամերն առանց թուղթ ու գրիչի
 9. Ինֆորմատիկայի թեմատիկ պլան
 10. Կրտսեր դպրոցի խնդիրներն ու պահանջները
 11. Ինչպես հետաքրքիր դարձնել պատմության դասավանդումը
 12. Աշխարհագրություն
 13. Հայոց լեզու
 14. «Վերք Հայաստանի» վեպի «Հառաջաբանը»
 15. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին /9-րդ դասարան/
 16. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին /10-12-րդ դասարաններ/
 17. Օգնություն գրականության ուսուցչին:
 18. Դասը վարում է «Գրականություն» առարկայի ուսուցիչը:
 19. Հայոց այբուբենի գաղտնիքները:
 20. Էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի կիրառումը տարրական դասարաններում
 21. Օգնություն «Մայրենի» առարկա դասավանդող ուսուցիչներին...
 22. Խաչատուր Աբովյան:
 23. Մեթոդմիավորման նախագահի հաշվետվություն
 24. Վիքիպեդիայում հոդված ստեղծելը
 25. «Սիրո օրենքը» /Փոխադրություն/
 26. В помощь русистам
 27. Օգնություն կենսաբաններին
 28. Արտադասարանական միջոցառումների կրթադաստիարակչական նշանակությունը
 29. Օգնություն մաթեմատիկայի ուսուցչին (7 - դաս. երկրաչափություն)
 30. Տեքստային խնդիրների լուծումը պատկերային մեկնաբանմամբ
 31. Գրելու կարողությունների ձևավորումն այբբենական շրջանում
 32. Դասի վարում ժամանակակից ՏՀՏ կիրառմամբ
 33. Քիմիայի դասի կազմակերպումը համապատասխան նյութերի բացակայության դեպքում
 34. Քիմիայի խնդիրների լուծումները՝մանրամասն
 35. Ուսուցումը երկհամակազմ դասարաններում
 36. Ինչպե՞ս բարձրացնել պատմության դասի արդյունավետությունը
 37. Մեթոդական հոդվածներ և խնդիրներ ուսուցիչների և աշակերտների համար
 38. Կերպարվեստը` որպես առաջատար առարկա թե՞ ուսուցչի վարպետության պակաս
 39. ՏՀՏ-ի ներդրումը տարրական դասարաններում. դրական և բացասական կողմերը
 40. Ինտեգրված դասեր և վիկտորինաներ բնագիտական առարկաներից
 41. Մաթեմատիկական թելադրության և հայտորոշիչ թեստերի դերն ու նշանակությունը
 42. Միջառարկայական կապերի դրսևորումը կենսաբանության ուսուցման գործընթացում
 43. ՏՀՏ-ների միջոցով թեստավորում և գնահատում
 44. Էլեկտրոնային գրատախտակի հնարավորությունները կենսաբանության ուսուցման գործում
 45. Կենսաբանության դասի արդյունավետությունն ապահովող մեթոդական ձևերն և հնարները
 46. Ուսուցչի որակավորման տարակարգի բնութագրիչները
 47. Խաղը որպես ակտիվ ուսուցման կազմակերպման ձև
 48. Մաթեմատիկական արտադասարանական աշխատանքներ
 49. Մաթեմատիկան և ...
 50. Հայոց լեզվի և գրականության առարկայական չափորոշչի կիրառումը ավագ դպրոցում
 51. Ներառական կրթությունը և «Ինֆորմատիկա» առարկան
 52. Թեմատիկ պլաններ կենսաբանությունից
 53. Գործնական աշխատանքներ կենսաբանությունից
 54. ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. թեմատիկ և օրվա դասի պլանավորումներ
 55. Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքներ մաթեմատիկայից
 56. Ուսուցման արդյունավետ մեթոդ
 57. «Ուսուցանող գնահատումը և դրա հետ կապված խնդիրները»
 58. Թեմատիկ պլաններ. Ռուսաց լեզու (Тематические планы по русскому языку)
 59. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը օտար լեզվի դասաժամերին
 60. Ինչպես դասը դարձնել հետաքրքիր
 61. «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկան հանրակրթական դպրոցում
 62. Մաթեմատիկայի և մյուս առարկաների միջև միջառարկայական կապերի ստեղծումը
 63. Կենսաբանություն, Բջջաբանություն, Էլեկտրոնային դաս, գրատախտակի համար
 64. Հայոց պատմության ուսուցման ձևերը
 65. ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ10-12-ր
 66. Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքներ ռուսերենից
 67. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1
 68. Великие писатели
 69. Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդներ
 70. Գործնական աշխատանքներ կենսաբանությունից
 71. Միջառարկայական կապերը որպես գիտելիքների յուրացման արդյունավետության պայման
 72. «Բայի սահմանական եղանակի ժամանակաձևերը» թեմայի ամփոփման իմ փորձը
 73. Աշխարհագրական խնդիրներ և գործնական աշխատանքներ
 74. Օգնություն կենսաբանության առարկայի ուսուցիչներին
 75. Աշխարհագրության դասերին թեմայի ամփոփում խաչբառի միջոցով
 76. ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻՆ
 77. Դասի պլան. Ազատագրական պայքարը Սյունիքում եւ Արցախում 18-րդ դարի 20-ական թթ
 78. ՈՒսուցման փոխներգործուն մեթոդների կիրառման իմ փորձից
 79. Համագործակցային ուսումնառություն
 80. Թեմատիկ միավոր ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ
 81. Օգնություն քիմիայի ուսուցիչներին
 82. Կրտսեր դպրոցականի արժեքային համակարգի ձևավորումը
 83. Լեզու և մտածողություն
 84. Դիդակտիկ նյութերի օգտագործումը տարրական դասարաններում
 85. ԽՐԱՏԵԼ ԱՌԱԿՆԵՐԻ ԼԵԶՎՈՎ...
 86. Օժանդակություն ռուսաց լեզվի ուսուցիչներին
 87. «Թվական անուն» թեմայի ուսուցումը յոթերորդ դասարանում
 88. Ինչպիսին պետք է լինի չափորոշչահեն դասը
 89. Презентация к открытому уроку по теме "Басни И. Крылова"
 90. Ֆիզիկա առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության խթանում
 91. Օգնություն ռուսաց լեզվի ուսուցիչներին: Դասի պլան ,,Олимпийские игры,, .
 92. «Իրական խնդիրների լուծում» Մաթեմատիկան և իրական կյանքը
 93. ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
 94. Հավասարումնրի, համակարգերի լուծում
 95. Հեռավար ուսուցում
 96. Մի քանի մեթոդների միաժամանակյա կիրառումը դասաժամին
 97. Ֆիզիկա առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման ուղիները (իմ փորձից)
 98. Հետազոտական աշխատանքներ «Ստատիկա» թեմայից
 99. Խնդիրների լուծում քիմիայից և կենսաբանությունից
 100. Էկոլոգիական կրթությունը և բնապահպանությունը տարրական դասարաններում
 101. Միջառարկայական կապը ֆիզիկայի դասին
 102. Հարցադրման մեթոդ
 103. «Գնդի ծավալը» թեմայի ուսուցման իմ փորձից
 104. ԵՐԵԽԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԸ...
 105. Պատմական թելադրությունները որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց
 106. Աղյուսակների և սխեմաների կիրառման կարևորությունը պատմության դասերին
 107. Ապրում են բոլորը,քչերն են ազատ...
 108. Մրցույթ-Թռչուններ
 109. Քերականության ուսուցումը գեղարվեստական երկերի միջոցով
 110. Շատ պարամետրերով հավասարարումներ ,անհավասարումներ, համակարգեր
 111. Մայրենիի և հայոց լեզվի դասաժամերին օգտագործվող արդյունավետ մեթոդներ
 112. Ինտեգրված դասերը դպրոցական առարկաների ուսուցումն ավելի հետաքրքիր դարձնելու գրավական
 113. Уроки русского языка в сочетании с дополнительными мероприятиями
 114. Կարեւոր. Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդները
 115. Հայոց լեզվի նոր շտեմարաններ
 116. Развитие критического мышления учащихся(РКМЧП)
 117. Գրաճանաչության ստուգման ձևերը 1-ին դասարանում
 118. Ինտեգրված ուսուցումը՝ որպես ուսուցման արդյունավետ մեթոդ
 119. Տարաբնույթ խաղերը որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց
 120. Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը կրտսեր դպրոցում
 121. Քարտեզների օգտագործումը պատմության դասերին
 122. Ֆիզմաթ հոսք 10-12 դասարան
 123. Некоторые виды нестандартных заданий по русскому языку
 124. Ուսուցման արդյունավետ մեթոդներն ու հնարները պատմության դասավանդման ընթացքում
 125. Ինչպե՞ս հետաքրքիր դարձնել գրականության դասաժամերը
 126. Ավանդական և ժամանակակից մեթոդների կիրառումը պատմության դասերին
 127. Ինչպես կիրառել ՏՀՏ-ն պատմության դասին
 128. Ինքնուրույն աշխատանքների դերը տարրական դասարաններում
 129. Օգնություն կենսաբաններին «Մեր գեները» պրես-կոնֆերանս
 130. Համագործակցային ուսուցում,խմբային գործնական աշխատանք
 131. Ինֆորմատիկայի կապը մյուս առարկաների հետ
 132. Перевод как средство углубления интереса к изучению русского языка
 133. Կոմպլեկտ դասարաններում դասավանդման մեթոդներ:
 134. Ինտեգրված դասի օրինակներ
 135. Բաց դասեր և մրցույթներ պատմությունից
 136. Հայոց լեզուն` հայրենագիտության հիմքում
 137. Հայոց ցեղասպանության ազգային - քաղաքական հիմքերը
 138. Խաղերի օգտագործումը օտար լեզվի դասերին
 139. Ոչ խոսքային հաղորդակցությունը օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում
 140. Ինտերակտիվ մեթոդի կիրառումը օտար լեզվի դասերին
 141. Լեզվամշակութային հաղորդակցման մանկավարժական արժևորումը
 142. Ավատատիրության եւ կապիտալիզմի բնորոշ հատկանիշները
 143. Թեմատիկ և կիսամյակային աշխատանքներ հայոց լեզվից և գրականությունից ( 5-12 դաս․)
 144. Ինչ է դիագնոստիկ թեստը
 145. Կարելի է արդյոք տեսնել հայելին (հետաքրքրաշարժ ֆիզիկա)
 146. Առաջադրանքների դասակարգումն ըստ բարդության աստիճանի ֆիզիկայից
 147. Թեմատիկ աշխատանք <<Պահպանման օրենքները մեխանիկայում>>
 148. Գործնական աշխատանք ֆիզիկայից
 149. Հայ դասական գրականության վեպերը` կյանքի դպրոց դեռահասների համար
 150. Բառերի տեսակները ըստ կազմության
 151. Օրվա դասի պլան ֆիզիկայից 7-րդ դասարանի համար
 152. Թեմատիկ աշխատանք
 153. Խմբային աշխատանք մաթեմատիկայից 5-6 դասարաններում
 154. Մեթոդներ
 155. Միջառարկայական կապերը ֆիզիկայում
 156. Ինֆորմատիկա - արդիական դպր. առարկա, որի շունչը զգացվում է դպրոցի բոլոր դասերին:
 157. Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքներ
 158. Ժողովրդավարության սկզբունքները թվային դարում
 159. Արդյոք պետք է ծանոթ լինել ժամանակակից գիտության և տեխնիկայի հիմունքներին:
 160. Հավասարաչափ արագացող շարժում: Արագացում:
 161. Օգնություն ֆիզիկայի ուսուցիչներին ինտերակտիվ մեթոդով աշխատելիս:
 162. Ինչպես դարձնել դասը ավելի արդյունավետ կոմպլեկտ դասարաններում
 163. Դասի օրինակներ մայրենիից
 164. Ինչպես պատմության դասերին դյուրին դարձնել տարեթվերի յուրացումն աշակերտի կողմից
 165. Սահիկահանդեսների կիրառուման արդյունավետությունը
 166. Օգնություն ինֆորմատիկայի ուսուցչին /6-12-րդ դասարաններ/
 167. ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
 168. Բաց դաս ֆիզիկայից 9-րդ դասարանի համար
 169. Բառային աշխատանքը բառապաշարի հարստացման գործընթացում
 170. «Մաթեմատիկա» առարկայի դասավանդումը 5-րդ դասարանում
 171. Ավագ դպրոցում ինֆորմատիկա առարկայի ծրագրերում ներառել հաշվապահական 1С ծրագիրը
 172. Ինչպես պատրաստվել բանավոր քննություններին
 173. Միջառարկայական կապերի կարևորությունը պատմության դասերին
 174. Համացանցը որպես կրթության որակի բարեփոխման միջոց
 175. Արցախյան հիմնահարց,թե չհայտարարված,բայց շարունակվող պատերազմ
 176. Պատմական ակնարկները մաթեմատիկայի ուսուցման դասընթացում
 177. Ինչպե՞ս բարձրացնել աշակերտի ակտիվության մակարդակը:
 178. Անգլերենի ուսանումը՝ որպես հաճույք
 179. ՀԱՅ-ԹԱԹԱՐԱԿԱՆ ՋԱՐԴԵՐԸ 1905-1906թթ. ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻՆ
 180. Welcome to English World
 181. Մայիսյան հերոսամարտերի պատմական դերն ու նշանակությունը
 182. Գործնական և լաբորատոր աշխատանքները ինֆորմատիկայի դասաժամերին. Quizizz գործիք
 183. Օգնություն քիմիա առարկայի ուսուցիչներին
 184. «Թվաբանական գործողություններ» թեմայի ընդհանրացում
 185. Վիրտուալ լաբորատորիայի կիրառումը քիմիայի դասերին
 186. Առաջին հանրապետության ԴԱՐԵԴԱՐՁ-ին ընդառաջ
 187. Ի՟նչ է համացանցը?... Համացանցի լավ և վատ կողմերը
 188. Համացանցի դրական և բացասական ազդեցությունը դեռահասի վրա
 189. Հավանականությունների տեսության տարրերի ուսուցումը դպրոցում
 190. ՏՀՏ-ի կիրառումը քիմիայի դասընթացում
 191. Բաց դասեր, հետազոտական աշխատանքներ քիմիայից
 192. Հետազոտական աշխատանքները կրտսեր դպրոցում
 193. «Բաժանում» թեմայի ամրապնդում՝ խմբային աշխատանքով (5-րդ դասարանում)
 194. Աշակերտին գրողի և նրա ստեղծած աշխարհը տանելու ուղիները
 195. Բերման բանաձևեր
 196. Ինտեգրված /համագործակցային/ դաս քիմիա- ֆիզիզկա «Մետաղները տիեզերքում»
 197. Տեքստային խնդիրների լուծումը տարբեր տարիքային խմբերում
 198. Բլից-խաղերը որպես ակտիվ ուսուցման ձև տարրական դպրոցում
 199. Ուսուցման ակտիվ մեթոդներ
 200. Խավարից դեպի լույս
 201. Նվիրապետություն
 202. Երկնիշ թվերի դասավանդումը երկրորդ դասարանում
 203. Ֆիզկուլտրոպեների և ֆիզկուլտդադարների ճիշտ կազմակերպումը
 204. Ստուգաբանություն
 205. Մաթեմատիկայի դասաժամերին վալիոլիոգիական կրթության ներդրման կարևորությունը
 206. Ուսումնական ֆիլմերի ինտեգրումը համապատասխան թեմաներով
 207. Առողջ ապրելակերպը դպրոցականի կյանքում
 208. Տվյալների բազայի (MS Access) կիրառման արդյունավետությունը դպրոցում
 209. Անգլերենի քերականական դաս խաղի միջոցով
 210. Մաթեմատիկայի կապը բնագիտական առարկաների հետ՝ ՏՀՏ-ի կիրառմամբ
 211. Դարձվածքները օտար լեզվի ուսուցման գործընթացում
 212. Ակտիվացնող խաղ
 213. Միջառարկայական և ներառարկայական կապերը անգլերենի դասերին:
 214. Եկեղեցական զգեստ և եկեղեցական հանդերձ
 215. Դիդակտիկ խաղերը ֆիզիկայի դասապրոցեսում `որպես դասի արդյունավետության բարձրացման միջոց
 216. Գրական ունկնդրման դասաժամերի ճիշտ կազմակերպումը առաջին դասարանում
 217. Դասի թեման-Պ. Խաչատրյանի «Հայաստան» բանաստեղծության ուսուցումը
 218. Դիագնոստիկ թեսթեր թեմատիկ գրավորներից առաջ
 219. «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայի առաքելությունը
 220. Դասի պլաններ (տարրական դասարաններ)
 221. Տեսադաս
 222. Սովորողը և տնային հանձնարարությունները
 223. ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
 224. Նոր նյութի հաղորդման առավել արդյունավետ մեթոդներ և ձևեր
 225. Особенности изучения паронимической лексики
 226. Գրական մականուններ
 227. 7-րդ,8-րդ, 9-րդ դասարանների քիմիայի խնդրիների լուծումներ
 228. Վաղնջական շրջան
 229. Պատկերավոր ուսուցում ( The Role of Visual Aids.)
 230. Էլեկտրոնային գրատախտակի հնարավորությունների օգտագործումը տարրական դասարաններում
 231. Պատերազմների պատմական լուսաբանումը
 232. Տեսադաս հասարակագիտությունից
 233. Շարժողական ընդունակությունների մշակումը հանրակրթական դպրոցում
 234. Օրվա դասի պլան <<Համաշխարհային պատմություն>> առարկայից,6-րդ դասարան
 235. Աշխարհագրության դասերի արդյունավետության բարձրացումը գործնական աշխատանքների միջոցով
 236. Պատիժը որպես մեթոդ
 237. Հետազոտական աշխատանքի արդյունքը որպես գործնական աշխատանք
 238. Գիտելիք, կարողություն, հմտություն
 239. Պրոբլեմային ուսուցումը քիմիայի դասերին
 240. Դասեր ֆիզիկայից 7-9 դասարաններ
 241. План урока
 242. Սովորողների բժշկական հսկողությունը
 243. Թեմատիկ փորձեր
 244. Անգլերենի միջոցառումների սցենարներ
 245. Համագործակցային ուսուցման արդյունավետւթյոունը հեռավար ուսուցման մեջ
 246. Խոսք և հաղորդակցում
 247. Անգլերենի դասավանդման նոր մոտեցումներ
 248. Շրջակա միջավայրի պահպանություն
 249. Ինչպե՞ս բարձրացնել աշակերտների հետաքրքրությունը ընթերցանության նկատմամբ։
 250. Ներառական կրթության ծրագրի նպատակը...